Banery4
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

BIP

SZKOLNE DOKUMENTY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

RODO

PROGRAM WYCHOWACZO-PROFILAKTYCZNY

STATUT SZKOŁY

 

 

Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Koninie
 
Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Koninie rok – 2018
Nr uchwały Data uchwały Przedmiot uchwały
1/2018 02.01.2018 W sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Koninie pani Elżbiecie Banach
2/2018 02.01.2018 W sprawie wyrażenia opinii do organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018
3/2018 02.01.2018 W sprawie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
4/2018 12.01.2018 W sprawie wyrażenia opinii do organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018
5/2018 22.01.2018 W sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej roku szkolnego 2017/2018
6/2018 22.01.2018 W sprawie wyrażenia opinii do tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla ZPO w Koninie
7/2018 27.02.2018 W sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dla Aneksu do Programu wychowawczo – profilaktycznego Zespołu Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej  w    Koninie
8/2018 27.03.2018 W sprawie szkolnego planu nauczania dla ośmioletniej szkoły podstawowej
9/2018 27.03.2018 W sprawie wyrażenia opinii dla projektu arkusza organizacji ZPO w Koninie na rok szkolny 2018/2019
10/2018 27.04.2018 W sprawie wyrażenia opinii do organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018
11/2018 27.04.2018 W sprawie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
12/2018 27.04.2018 W sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w    Zespole Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej
13/2018 18.06.2018 W sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów w   roku szkolnym 2017/2018
14/2018 29.08.2018 W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia szkoły podstawowej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązujących zajęć edukacyjnych 
15/2018 29.08.2018 W sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia szkoły podstawowej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązujących zajęć edukacyjnych
16/2018 29.08.2018 W sprawie wyrażenia opinii do organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019 
17/2018 29.08.2018 W sprawie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
18/2018 29.08.2018 W sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora i wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w  Koninie
19/2018 29.08.2018 W sprawie zatwierdzania Planu pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Koninie na rok 2018/2019
20/2018 11.09.2018 W sprawie wydania pozytywnej opinii o dopuszczeniu do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz programu z zakresu doradztwa zawodowego opracowanego przez nauczyciela na rok szkolny 2018/2019 przed dopuszczeniem do użytku w   szkole przez dyrektora
21/2018 11.09.2018 W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla ZPO w Koninie w   roku szkolnym 2018/2019
22/2018 11.09.2018 W sprawie przedstawienia planu nadzoru pedagogicznego dla ZPO w Koninie w roku szkolnym 2018/2019
23/2018 11.09.2018 W sprawie wyrażenia opinii do tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla ZPO w Koninie
24/2018 11.09.2018 W sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w  Zespole Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej
25/2018 11.09.2018 W sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w  Zespole Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej
26/2018 11.09.2018 W sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w  Zespole Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej
27/2018 25.09.2018 W sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w  Zespole Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej
28/2018 20.12.2018 W sprawie odwołania pani Barbary Nowak z funkcji wicedyrektora szkoły w związku ze złożeniem rezygnacji za trzymiesięcznym wypowiedzeniem
29/2018 20.12.2018 W sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Koninie pani mgr Elżbiecie Banach
30/2018 20.12.2018 W sprawie wyrażenia opinii do organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019
31/2018 20.12.2018 W sprawie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
32/2018 20.12.2018 W sprawie wyrażenia opinii dla wniosku dyrektor ZPO w  Koninie o przyznanie nagród.
 
 
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio