Banery4
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu ogłasza konkurs pt. „Życie i twórczość Jana Pawła II w oczach dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Niedźwiedź”

 Regulamin

Konkursu pn. „Życie i twórczość Jana Pawła II w oczach dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Niedźwiedź”

 

Organizator

 

Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu.

 

 

Cele konkursu

 

1.                 Pielęgnowanie pamięci o św. Janie Pawle II.

2.                 Uczczenie 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

3.                 Popularyzacja wiedzy o życiu i świętości Jana Pawła II.

4.                 Rozbudzenie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży osobą Papieża – Polaka.

5.                 Motywowanie do naśladowania św. Jana Pawła II.

 

 

 

Tematyka konkursu

 

Prace multimedialne na temat życia i twórczości Jana Pawła II w oczach dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Niedźwiedź.

 

Uczestnicy

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu Gminy Niedźwiedź

 

 

Warunki konkursu

 

1.     Etap szkolny: każda szkoła przeprowadza indywidualnie. W wyniku etapu szkolnego należy wyłonić 3 najlepsze prace, które należy przesłać na adres e-mail Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Niedźwiedziu: gbiok.niedzwiedz@gmail.com do dnia 13-05-2020r.

2.     Prace należy opatrzyć podpisem zgodnie z załącznikiem nr 1 (załącznik w formie elektronicznej w formie skanu lub zdjęcia)

3.     W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, których opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik 2).

4.     Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatorów konkursu do dnia 15-05-2020r.

2. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół.

3. Organizatorzy umieszczą prezentacje laureatów na stronie internetowej Gminy Niedźwiedź, GBiOK oraz w mediach społecznościowych.

 

Nagrody

1. Przewidziano nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz dyplomy dla pozostałych uczestników.

2. Fundatorem nagród konkursowych jest Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu.

 

  

Klauzula informacyjna

1.  Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury, 34-735 Niedźwiedź 130, telefon:
18 331 70 99, e-mail: gbiok.niedzwiedz@gmail.com .

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym można kontaktować się poprzez adres mailowy: iod.nocon@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji w/w konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

4. Dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą do momentu wyłonienia zwycięzców przez komisję.

5. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą:

- komisja powołana w celu wyłonienia zwycięzców;

- osoby odwiedzające stronę internetową organizatora (dotyczy imion i nazwisk zwycięzców)

9. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu, a decyzje ich dotyczące nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

                                                                                                                                                                         Załącznik nr 1

Deklaracja uczestnictwa w konkursie  pn. „Życie i twórczość Jana Pawła II w oczach dzieci

i młodzieży z terenu Gminy Niedźwiedź” organizowanym przez

Gminną Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu

Imię i nazwisko uczestnika: ……............................................................................................................

Wiek:……………………………………………………………………………………………………

Nazwa szkoły:………………………………………………………………………………

ÿ        Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu

ÿ        Zapoznałem/ zapoznałam się z klauzulą informacyjną

ÿ        Wyrażam zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska mojego dziecka na stronie internetowej Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Niedźwiedziu w przypadku zwycięstwa w konkursie

 

………………………………………………………..

Data, podpis rodzica

 

*wypełnia rodzic lub opiekun prawny

 

** deklarację w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) należy dołączyć do prezentacji 

« powrót
Archiwum:         
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio