Banery4
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu ogłasza „Gminny Przegląd Form Teatralnych”.
Regulamin
Konkursu pn. „Gminny Przegląd Form Teatralnych”
 
Organizator
Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedźwiedziu
Pani Agnieszka Rataj
Pani Beata Sułkowska
 
Cele konkursu
zainspirowanie młodych ludzi do twórczego wykorzystania bogactwa języka polskiego
poznanie historii własnego regionu oraz innych zakątków Polski
twórcze wykorzystanie czasu wolnego przez młodzież
poznawanie i popularyzacja literatury polskiej
kształtowanie i rozwijanie zainteresowań.
 
Tematyka konkursu
Stworzenie krótkiego filmu (max. 5 minut) na temat opracowania/własnego przekładu podania, legendy, gawędy związanego z historią własnego regionu lub innego wybranego przez uczestnika zakątka Polski.
 
Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu Gminy Niedźwiedź
 
 Warunki konkursu
1. Etap szkolny: każda szkoła przeprowadza indywidualnie. W wyniku etapu szkolnego należy wyłonić 5 najlepszych prac, które należy przesłać na adres e-mail Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Niedźwiedziu: gbiok.niedzwiedz@gmail.com do dnia 25-05-2020r.
2. Prace należy opatrzyć podpisem zgodnie z załącznikiem nr 1 (załącznik należy przesłać w formie elektronicznej w formie skanu lub zdjęcia)
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, których opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie i publikację danych osobowych.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
 
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatorów konkursu do dnia 29-05-2020r.
2. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół.
3. Organizatorzy umieszczą prezentacje laureatów na stronie internetowej Gminy Niedźwiedź, GBiOK oraz w mediach społecznościowych. 
 
Nagrody
1. Przewidziano nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz dyplomy dla pozostałych uczestników.
2. Fundatorem nagród konkursowych jest Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedźwiedziu. 
 
Klauzula informacyjna
1.  Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury, 34-735 Niedźwiedź 130, telefon: 
18 331 70 99, e-mail: gbiok.niedzwiedz@gmail.com .
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym można kontaktować się poprzez adres mailowy: iod.nocon@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji w/w konkursu zgodnie 
z niniejszym regulaminem na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
4. Dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą do momentu wyłonienia zwycięzców przez komisję.
5. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą:
- komisja powołana w celu wyłonienia zwycięzców;
- osoby odwiedzające stronę internetową organizatora (dotyczy imion i nazwisk zwycięzców)
9. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu, a decyzje ich dotyczące nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 
Deklaracja uczestnictwa w konkursie  pn. „Gminny Przegląd form teatralnych”
organizowanym przez 
Gminną Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niedźwiedziu
Panią Agnieszkę Rataj
Panią Beatę Sułkowską
 
Imię i nazwisko uczestnika: ……............................................................................................................
Wiek:……………………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły:………………………………………………………………………………
Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu 
Zapoznałem/ zapoznałam się z klauzulą informacyjną
Wyrażam zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska mojego dziecka na stronie internetowej Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Niedźwiedziu w przypadku zwycięstwa w konkursie
Wyrażam zgodę na  publikację filmu na stronie internetowej organizatorów
 
………………………………………………………..
Data, podpis rodzica
 
*wypełnia rodzic lub opiekun prawny 
** deklarację w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) należy dołączyć do filmu
 
 
 

 

 

 

 

 

« powrót
Archiwum:         
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio