Banery3
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

wprowadzenia procedury bezpieczeństwa ograniczającej rozpowszechnianie się choroby COVID-19 w okresie zagrożenia epidemicznego

 Zespół Placówek Oświatowych                                                                    Konina, 18.05.2020

im. Katarzyny Smreczyńskiej
w Koninie
 
 
Zarządzenie nr  14/2020
Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Koninie
z dnia  18 maja 2020 roku
 
w sprawie : wprowadzenia procedury bezpieczeństwa ograniczającej rozpowszechnianie się choroby COVID-19 w okresie zagrożenia epidemicznego
 
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Koninie zgodnie z Zaleceniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z umożliwieniem otwarcia od 6 maja 2020 r. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.), Wytycznymi epidemiologicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,374,567 ), zarządza:
 
§1
W związku z umożliwieniem otwarcia od 25 maja br. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi na okres sytuacji epidemicznej wprowadzenie procedury w sprawie wdrożenia zasad bezpieczeństwa na wypadek ograniczenia rozpowszechniania się choroby COVID-19 w okresie zagrożenia epidemicznego.
§2
Procedura stanowi:
1. Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zawierający wytyczne ogólne ( zasady jakie zostały wprowadzone w placówce ),
2. Załącznik nr 2 zawierający wytyczne dla rodziców/opiekunów prawnych,
3. Załącznik nr 3 zawierający wytyczne dla pracowników,
4. Załącznik nr 4 zawierający oświadczenia,
5. Załącznik nr 5 zawierający procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
 
§3
1. Zobowiązuje się pracowników do przestrzegania wytycznych zgodnie z procedurą bezpieczeństwa wraz z zachowaniem wszystkich środków ostrożności, ze szczególnym naciskiem na profilaktykę zdrowotną, zarówno dzieci jak również dotyczącą samych pracowników.
2. Z procedurą należy zapoznać pracowników a także rodziców/opiekunów prawnych. Odebrane oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa
 ograniczającej rozpowszechnianie się choroby covid-19 
w okresie zagrożenia epidemicznego
 
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
dla Przedszkola Samorządowego w Koninie
funkcjonującego w okresie pandemii choroby COVID-19
 
I. ZASADY OGÓLNE
1. Przedszkole jest otwarte  w dni robocze w godz.7:00-16:00. 
2. Dzieci korzystają z godzin otwarcia zgodnie ze złożoną przez rodziców deklaracją. Pracownicy pracują zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustalonym harmonogramem .
3. Rodzice przyprowadzają  dziecko bezwzględnie  do godz.8:00,  przekazują je pod  opiekę pracownika oczekującego w holu głównym. Pracownik odprowadza dziecko do szatni,    a następnie do sali dydaktycznej pod opiekę  nauczyciela. Odbieranie dziecka odbywa się również w holu głównym, które przyprowadza do rodzica pracownik przedszkola. Przy drzwiach może  przebywać 1 osoba, zatem na dziecko czekamy na zewnątrz budynku.
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
5. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe.
6. Do przedszkola mogą uczęszczać jedynie dzieci zdrowe bez żadnych objawów chorobowych.
7. Dziecku po wejściu do przedszkola mierzona jest temperatura ciała termometrem bezdotykowym. W przypadku temperatury powyżej 37 ºC, jak i uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore, dziecko nie wpuszczane jest do przedszkola i rodzic zobowiązany jest do zabrania dziecka.
8. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu należy wykonać drugi pomiar temperatury
9. W przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów w ciągu dnia, zostanie ono odizolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu  pod opieką pracownika. Przedszkole niezwłocznie powiadomi rodzica, który jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka .
10. W czasie pobytu w przedszkolu  dzieci  nie noszą maseczek. 
11. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy rodziców, opiekunów prawnych, zewnętrznych dostawców i gości, którzy poruszają się po terenie przedszkola.
12. Każda osoba wchodząca do przedszkola ma obowiązek zdezynfekowania rąk płynem dezynfekcyjnym, umieszczonym w holu głównym.
13. Zakazuje się rodzicom, opiekunom prawnym samowolnego przemieszczania się po placówce.
 
14. Na terenie przedszkola zapewnienia się pracownikom środki ochrony osobistej w celu zapewnienia bezpiecznych kontaktów z osobami postronnymi: jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice, a także fartuchy z długim rękawem ( do użycia w razie konieczności np. przy przeprowadzaniu zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do sytuacji).
 
15. Wprowadza się obowiązek utrzymania odległości  2 metrów pomiędzy pracownikami, maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych oraz przemieszczanie się po budynku wyłącznie  zgodnie z przydzielonymi obowiązkami.
 
16. Wprowadza się obowiązek podziału grup do 10 dzieci w salach o mniejszej powierzchni, natomiast w salach większych do 12 – z zachowaniem minimalnej przestrzeni do zabawy i zajęć, która nie może być mniejsza jak 4m² na dziecko i każdego opiekuna. W uzasadnianych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć dzieci w grupie nie więcej niż o 2 dzieci.
 
17. Przy podziale brane są pod uwagę dzieci z tej samej rodziny, zadeklarowane na pobyt w  zbliżonych godzinach o podobnych zainteresowaniach, uzdolnieniach, itp. lub wg innych zasad zapewniających  bezpieczeństwo sanitarne dzieciom i pracownikom. 
 
18. Dzieci przebywające w wyznaczonych i stałych salach nie będą mogły się przemieszczać  i spotykać  ze sobą w ciągu dnia.  
 
19. Przydziela się nauczyciela na stałe do jednej grupy/sali dydaktycznej. W miarę możliwości unika się  rotacji pracowników podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
 
20. Wprowadza się zakaz wchodzenia innych pracowników do grup/sal.
 
21. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu zapewnia się opiekę, zajęcia zgodnie                                     z uwzględnieniem  potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, utrwalające wiedzę, a także  zabawy kierowane i niekierowane oraz  3 posiłki dziennie.
 
22. Posiłki wydawane są przez pracownice kuchni bezpośrednio dla poszczególnych grup, które są odbierane przez pracownice obsługi przydzielone do danej grupy. Woda do picia jest do dyspozycji w każdej grupie.
 
23. Posiłki wydawane są rotacyjnie – co 10 minut dla każdej grupy.
 
24. Po każdym posiłku pracownice obsługi dezynfekują stoliki i  krzesełka dziecięce.
 
25. Wielorazowe naczynia i sztućce  myje się  z dodatkiem detergentu, i wyparza                                  w zmywarce w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Pracownice wyznaczone do tych czynności przestrzegają odpowiednich odległości w czasie wykonywania pracy w zmywalni
 
26. Przy organizowaniu żywienia poza zasadami obecnie obowiązującymi, wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy stanowiskami pracy, zabezpieczenie w środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 
27. Osoby zatrudnione w kuchni zobowiązane są do utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego.
 
28. Po wykonanej dezynfekcji należy wywietrzyć pomieszczenia, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków wykorzystanych do dezynfekcji.
 
29. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone dla pracowników plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 
30. Pojemniki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych uzupełniane są na bieżąco w mydło antybakteryjne.
 
31. Przeprowadza się bieżącą dezynfekcję toalet.
 
32. Klamki, włączniki światła,  meble dezynfekuje  się na bieżąco w ciągu dnia i na  koniec każdego dnia roboczego.
 
33. Zabawki przedszkolne będą przygotowywane  do użytku na każdy dzień po ich uprzedniej dezynfekcji/kwarantannie. Wprowadza się zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu. Z sal usuwa się zabawki i przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować(np. pluszaki, krzesła tapicerowane i inne).
 
34. W łazienkach dla dzieci na bieżąco uzupełnia się  mydło, a korzystanie z łazienki odbywa się pod opieką pracownika. 
 
35. W przedszkolu zostało wyznaczone pomieszczenie wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 
36. Na tablicy ogłoszeń umieszczono  numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych 
 
37. Pracownicy do szatni personelu wchodzą pojedynczo, przed wejściem dezynfekują ręce. 
 
 
                                                                             Załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa 
ograniczającej rozpowszechnianie się choroby covid-19 
w okresie zagrożenia epidemicznego
 
II . WYTYCZNE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Drogi Rodzicu, zadbaj o to, by dziecko było dobrze przygotowane do powrotu do przedszkola!
 
1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, przekaż  dyrektorowi lub pracownikom informacje , które są istotne dla jego dobrego funkcjonowania.
 
2. Pamiętaj! Przyprowadź do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
Objawy koronawirusa u dziecka:
kaszel, 
katar, 
biegunka 
a także przekrwienie błony śluzowej nosa i bóle głowy.
 
3. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do przedszkola. 
 
4. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola  zmierz mu temperaturę. 
 
5. Nie posyłaj dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 
6. Wyjaśnij dziecku, że nie może  zabierać  do przedszkola zabawek i innych przedmiotów.
 
7. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych  zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i  nie podawać ręki na przywitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
 
8. W czasie pobytu w przedszkolu dziecku będzie sprawdzana  temperatura.
 
WAŻNE:
 
1. Pamiętaj o przekazaniu do przedszkola aktualnych nr telefonów lub innej formy zapewniającej niezwłoczny kontakt z Tobą!
2. Złóż oświadczenie-załącznik nr 4
3. Odbieraj telefony z przedszkola!
183317015
Email; zpokonina@interia.pl
4. Sprawdzaj informacje zamieszczane na stronie internetowej : www.konina. niedzwiedz.pl
 
 
 WSPÓLNIE ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO!!! 
 
 
Załącznik nr 3 do Procedury bezpieczeństwa
 ograniczającej rozpowszechnianie się choroby covid-19 
w okresie zagrożenia epidemicznego
 
II . WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW
 
1. Zadbaj o swoje zdrowie. Pamiętaj o samoobserwacji i pomiarze temperatury dwa razy dziennie. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 370C) pozostań w domu                            i skorzystaj z teleporady medycznej.
2. Do pracy przychodź zdrowy, bez objawów chorobowych.
3. W przypadku gdy mogłeś narazić się na zakażenie COVID-19 poza placówką, musisz niezwłocznie zgłosić taki fakt  dyrektorowi przedszkola.
4. W miarę potrzeb stosuj środki ochrony indywidualnej.
5. W czasie  pracy utrzymuj bezpieczne odległości, przemieszczaj się po budynku wyłącznie  zgodnie z przydzielonymi obowiązkami. Utrzymuj kontakt telefoniczny z dyrektorem i innymi pracownikami przedszkola
6. Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady  obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. 
7. Monitoruj samopoczucie dziecka, w ciągu dnia mierz mu temperaturę.
8. W przypadku podejrzenia zachorowania dziecka zawiadom o tym dyrektora a następnie odprowadź je do wyznaczonego pomieszczenia . Zostań z dzieckiem do przyjazdu rodzica. 
9. Zwracaj uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce,  szczególnie po przyjściu do przedszkola,  przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. 
10. Nie organizuj wyjść poza teren przedszkola (np. spacer do parku).
11. Usuń z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, krzesła tapicerowane i inne. 
12. Przygotuj zestaw zabawek na jeden dzień, zmieniaj na koniec dnia tak, aby zapewnić ich sterylność w kolejnym dniu pracy.
13. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) powinieneś je systematycznie dezynfekować.
14. Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
15. Dezynfekuj, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów,  leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
16. Pamiętaj o noszeniu środków ochrony osobistej: maseczki, przyłbicy, rękawiczek, fartucha ochronnego.
17. Przestrzegaj  zasad wynikających z przepisów szczególnych m.in. Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej i innych. 
 
 
Załącznik nr 4 do Procedury bezpieczeństwa
 ograniczającej rozpowszechnianie się choroby covid-19
 w okresie zagrożenia epidemicznego
  
 OŚWIADCZENIE 
 
Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, iż 
1. zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
2. jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci w przedszkolu COVID-19.
3. jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją jak również ich rodzinami.
4. biorę odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki opiekuńczej, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
5. nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
6. w czasie przyjęcia dziecka do przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
7. w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
8. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.
9.Zobowiązuję się ,że moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
10. zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery podczas pobytu w przedszkolu.
Podczas wejścia do przedszkola konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej i rękawiczek, należy dezynfekować ręce i przez wzgląd na sytuacje przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie bez zbędnego przebywania w szatni.
11. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego z przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
12. Zobowiązuję się o każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomić Dyrekcję Przedszkola.
13. Oświadcza, że zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję przedszkola w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców.
14. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.
…………………………………… ………………………………………
data                                                                         podpisy rodziców/prawnych opiekunów
 
 
Nazwisko i imię dziecka ……………………………………………………………..
 
 
Załącznik nr 5
do procedury bezpieczeństwa ograniczającej rozpowszechnianie się choroby covid-19 w okresie zagrożenia epidemicznego
 
 
Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem                         lub zachorowania na COVID-19.
 
Wprowadzenie
Niniejsza procedura jest narzędziem w procesie podejmowania decyzji oraz obejmuje wykaz działań, jakie należy podjąć w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej spowodowanej zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. 
Adresaci
Adresatami procedury są wszyscy pracownicy Przedszkola Samorządowego w Koninie oraz dzieci przebywające w danym czasie na terenie przedszkola.
Zasady postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik.
2. Pracownik w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Limanowej  (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:35  pod nr  tel. 18 3372101,  oraz dni wolne od pracy: telefon alarmowy: (+48) 606721799) ewentualnie oddziałem zakaźnym. 
3. W przypadku podejrzenia wystąpienia u dziecka przebywającego w przedszkolu lub pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować podejrzaną o chorobę osobę.
4. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą podejrzaną o chorobę zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia przedszkola.
5. W przypadku gdyby objawy te wystąpiły u pracownika należy wstrzymać przyjmowanie dzieci.
6. W obu wyżej wymienionych  przypadkach Dyrektor lub osoba go zastępująca w trybie pilnym powiadamia, że w placówce jest osoba z podejrzeniem koronawirusa.
– Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczna w Limanowej , nr tel jw.
oraz ewentualnie
– Oddział zakaźny – Myślenice 122730350
–Pogotowie 999 lub 112 
- Organ prowadzący 183317058
7. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami.
8. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 
Kwarantanna
Wprowadzenie kwarantanny następuje po decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej .
Kwarantanna polegania na odosobnieniu osób potencjalnie zdrowych, które były narażone na zakażenie. Odbywa się w celu zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa. 
Osoba będąca na kwarantannie stosuje się do zaleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 
 
 
 
 
 
 
« powrót
Archiwum:         
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio