Banery4
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejsze miejsce w Gminie Niedźwiedź oczami dziecka. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat.

 Regulamin

Konkursu pn. „Najpiękniejsze miejsce w Gminie Niedźwiedź oczami dziecka" 

Organizator

Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu 

Cele konkursu

·        promocja ciekawych miejsc Gminy Niedźwiedź;

·        twórcze wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież;

·        kształtowanie i rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. 

Tematyka konkursu

Stworzenie pracy w formie: krótkiego filmu (max. 5 minut), zdjęcia, prezentacji multimedialnej,  opisu wraz z rysunkiem na temat najciekawszego miejsca
w Gminie Niedźwiedź widzianego oczami dziecka.
 

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci  z terenu Gminy Niedźwiedź

W trzech kategoriach wiekowych:

1.     Dzieci w wieku od 0 lat do 7 lat.

2.     Dzieci  w wieku 8-13 lat.

3.     Dzieci w wieku 14-18 lat. 

Warunki konkursu

1.     Prace  należy przesłać na adres e-mail Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Niedźwiedziu: gbiok.niedzwiedz@gmail.com lub dostarczyć pocztą bądź osobiście na adres: GBiOK w Niedźwiedziu, 34-735 Niedźwiedź 130 do dnia 22-06-2020r.

2.     Prace należy opatrzyć podpisem zgodnie z załącznikiem nr 1 (załącznik można także przesłać w formie elektronicznej: w formie skanu lub zdjęcia)

3.     W konkursie mogą wziąć udział osoby, których opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo dziecka w konkursie,  na przetwarzanie i publikację danych osobowych, oraz umieszczenie pracy na stronie internetowej Gminy Niedźwiedź, GBiOK, w mediach społecznościowych oraz na ulotkach i folderach promocyjnych Gminy Niedźwiedź.

4.     Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu. 

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez Organizatorów konkursu do dnia 26-06-2020r.

2. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół.

3. Organizatorzy umieszczą prace laureatów na stronie internetowej Gminy Niedźwiedź, GBiOK, w mediach społecznościowych oraz na ulotkach i folderach promocyjnych Gminy Niedźwiedź. 

Nagrody

1. Przewidziano nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz dyplomy dla pozostałych uczestników.

2. Fundatorem nagród konkursowych jest Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Niedźwiedziu. 

Klauzula informacyjna

1.  Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury, 34-735 Niedźwiedź 130, telefon:
18 331 70 99, e-mail: gbiok.niedzwiedz@gmail.com .

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym można kontaktować się poprzez adres mailowy: iod.nocon@gmail.com

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji w/w konkursu zgodnie
z niniejszym regulaminem na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.

4. Dane osobowe uczestników konkursu przechowywane będą do momentu wyłonienia zwycięzców przez komisję.

5. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą:

- komisja powołana w celu wyłonienia zwycięzców;

- osoby odwiedzające stronę internetową oraz media społecznościowe organizatora oraz Gminy Niedźwiedź (dotyczy imion i nazwisk zwycięzców oraz pracy autora)

9. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu, a decyzje ich dotyczące nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Deklaracja uczestnictwa w konkursie:

upload/File/o%C5%9Bwiadczenie%20konkurs%20biblioteka.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót
Archiwum:         
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio