Banery1
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Poniżej przedstawiamy uaktualniony Regulamin funkcjonowania ZPO w Koninie w okresie epidemii. Bardzo proszę wszystkich Uczniów i Rodziców o stosowanie się do zapisów regulaminu.

 REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. Katarzyny Smreczyńskiej W KONINIE W CZASIE EPIDEMII


Opracowano na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. z uwzględnieniem specyfiki szkoły, w oparciu o aktualne przepisy prawa.
1.
Warianty funkcjonowania Zespołu w okresie pandemii
1.W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie (wariant A). W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą Organu Prowadzącego będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły.
2.Decyzję o zmianie formy pracy szkoły wraz ze szczegółową organizacją pracy dyrektor wydaje na podstawie obowiązujących przepisów prawa w formie zarządzenia.

2.
Organizacja zajęć w szkole
1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3.Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a)1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b)dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c)dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d)opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4.Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone, obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, na teren szkoły wchodzą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
5.Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w wyznaczonych strefach przebywania na parterze szkoły: przedsionek, sekretariat, gabinet dyrektora.
6.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
7.Organizacja i koordynacja pracy szkoły umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W tym celu ustala się co następuje:
a)uczniowie klas I - VIII przerwy spędzają w klasach
b)każda klasa ma wyznaczoną salę lekcyjną z odpowiednią liczbą miejsc. Uczniowie przechodzą do innej sali tylko po wcześniejszej dezynfekcji,
c)korzystanie z szatni przy sali gimnastycznej, sprzętu sportowego tylko po wcześniejszej dezynfekcji,
d)po zakończonej lekcji nauczyciel otwiera okna w celu wywietrzenia sali, , części wspólne (korytarze) są wietrzone przez personel sprzątający co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
e)uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.  Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,
f)godziny pracy świetlicy ustalone na podstawie kart zapisu oraz regulamin świetlicy przekaże rodzicom/ opiekunom wychowawca świetlicy,
g)zasady korzystania z biblioteki szkolnej i godziny jej funkcjonowania zostaną podane do wiadomości uczniom i ich rodzicom/opiekunom przez bibliotekarza i zamieszczone na stronie szkoły,
h)podczas korzystania z szafek na ubrania i obuwie uczniowie zachowują właściwy dystans między sobą,
i)z szatni szkolnych korzystają uczniowie wszystkich klas z zachowaniem poniższych zasad:
1. Czas wejścia do szatni – klasy 7 – 8 od 7:35 do 7:40; klasy 6 – 5 od 7:45 do 7:50; klasy 1 – 3 od 7:50 do 7:55. Klasy ze zmian późniejszych przychodzą najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
2. Każda klasa korzysta tylko z wyznaczonego boksu lub szafki.
3. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami – klasy 1 – 3 i przedszkole wejściem głównym, klasy 4 – 6 wejściem od strony sali gimnastycznej, klasy 7 – 8 wejście od szatni.
4. Uczniowie pozostawiają obuwie w szatni w podpisanych, mocnych torbach foliowych.

3.
Zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni
1.Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają własne rękawiczki ochronne, mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
2.Uczniowie na terenie szkoły nie muszą nosić maseczek ochronnych,
3.Maski i rękawice jednorazowego użytku należy wyrzucać do koszy znajdujących się na terenie szkoły.
4.Uczniowie przy wejściu do szkoły dezynfekują dłonie oraz regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
5.W szkole funkcjonuje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych- poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
6.We wszystkich salach lekcyjnych podłoga oraz wszystkie powierzchnie płaskie, klamki i włączniki a na sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć,
7.Z sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone lub dezynfekowane po każdych zajęciach,
4.
Gastronomia
1.W szkole funkcjonuje kuchnia i stołówka szkolna.
2.Ciepły posiłek wydawany i spożywany jest w przeznaczonej w tym celu sali jadalnej przy zachowaniu prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
3.Posiłki wydawane są z podziałem na grupy tak by zachować należyty dystans pomiędzy osobami.
4.Uczniowie wchodzą na jadalnię stosują się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.
5.
Postanowienia końcowe
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje i rozstrzygnięcia podejmuje dyrektor lub wicedyrektor szkoły.

2.Regulamin wydany Zarządzeniem z dnia 27 sierpnia 2020r. wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

3. Zmiany w zapisie punktu 2.7.z obowiązują od 28 września 2020 roku

« powrót
Archiwum:         
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio