Banery1
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Zasady organizacji pracy szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie obowiązujące w czasie zdalnego nauczania w klasach IV-VIII

 

Zarządzenie nr  27/2020

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Koninie

z dnia  23 października 2020 roku 

w sprawie: organizacji i realizacji zdalnego nauczania oraz zadań statutowych w Szkole Podstawowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Koninie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań dla klas IV- VIII szkoły podstawowej w okresie od 26 października 2020 roku do odwołania.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy

• ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);

• ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r.

poz. 59 ze zm.);

• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r.

Nr 6 poz. 69 ze zm.);

• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.);

Zarządzam, co następuje:

§1.

W Zarządzeniu Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie nr 27/2020 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie organizacji i realizacji zdalnego nauczania oraz zadań statutowych w Szkole Podstawowej w Koninie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań w okresie od 26 października 2020 roku do odwołania wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 załącznik nr 1 do zarządzenia

Zasady organizacji pracy szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie obowiązujące w czasie zdalnego nauczania w klasach IV-VIII

1.      Od poniedziałku 26 października 2020 roku uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Koninie przechodzą na tryb nauczania zdalnego.

2.      Lekcje odbywają się według tygodniowego rozkładu zajęć z wykorzystaniem platform: G Suite, zoom, Microsoft Teams lub innych.

3.      Nauczyciel może używać innych narzędzi wykorzystywanych w uczeniu na odległość wspomagających proces dydaktyczny, jednakże lekcje online, przekazywanie i zamieszczanie materiałów i zadań odbywa się z wykorzystaniem Librus Synergia, w uzasadnionych przypadkach poprzez e-maila (wskazany przez nauczyciela prowadzącego zajęcia).

4.      Wymagane są spotkania online – rozumiane jako kontakt bezpośredni nauczyciela i ucznia.

5.      Nauczyciel do dziennika elektronicznego Librus Synergia wpisuje temat lekcji w Planerze, nie później niż na dzień przed rozpoczęciem zajęć. W Planerze nauczyciel może zamieścić link do lekcji online oraz materiały.

6.      Nauczyciel do dziennika elektronicznego Librus Synergia wpisuje frekwencje uczniów (zo- nauczanie zdalne obecność, zn- nauczanie zdalne nieobecność), bieżące oceny, ewentualne uwagi, oraz uzupełnia aktualną dokumentację szkolną.

7.      Wszystkie lekcje prowadzone są przy włączonych kamerach i głośnikach zarówno u uczniów jak i u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

8.      Uczniowie mogą być ocenianie za różnorodne metody i formy pracy (niekoniecznie tylko kartkówki i sprawdziany).

9.      Wychowawcy klasy na bieżąco monitorują sytuację uczniów, ze względu na możliwości np. dostęp do komputera, warunki domowe; ewentualne trudności zgłaszają pedagogowi, wicedyrektorowi lub dyrektorowi zespołu.

10.  W przypadku trudności wychowawczych, dydaktycznych pojawiających się z uczniami (np. dłuższy brak kontaktu, częste nieobecności ucznia, organizacja nauczania) należy zgłaszać problem kolejno: do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego za pomocą dziennika Librus Synergia.

11.  W przypadku trudności z logowaniem się do Librus Synergia, uczniowie/rodzice i nauczyciele zgłaszają problem telefonicznie do sekretariatu szkoły.

12.  Podczas nauczania zdalnego lekcja trwa 30 minut, jeżeli istniej potrzeba, może trwać 45 minut. W przypadku, gdy lekcja online trwa mniej niż 45 minut, pozostały czas nauczyciel wykorzystuje na indywidualne konsultacje, a uczeń na wykonanie poleceń nauczyciela.

13.  Przerwy między zajęciami są czasem na regenerację sił dla ucznia i dla nauczyciela.

14.  Zajęcia realizowane  w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (rozwijające, wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne) prowadzone są online i trwają 35 minut, jeżeli istnieje potrzeba, mogą trwać 45 minut.

15.  Dopuszczalne jest odwołanie zajęć prowadzonych online z powodu choroby nauczyciela i niemożności zastąpienia realizacji tych zajęć przez innego nauczyciela posiadającego tożsame  kwalifikacje.

16.  Istnieje możliwość wypożyczenia laptopa ze szkoły przez uczniów/rodziców i nauczycieli.

 

 

 

 

   

« powrót
Archiwum:         
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio