Banery2
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Biblioteka

 


Rok szkolny 2020/2021
Godziny otwarcia biblioteki


Poniedziałek:    11.10 - 12.40

                          13.45 - 15.15

Wtorek:            8.30 - 10.45

                         11.55 - 12.40

                          

Środa:               7.45 - 10.45


Czwartek:        9.40 - 11.40

                        12.50 - 13.50

Piątek              9.40 - 10.40

                         12.50 - 14.50 

 

 

 

Regulamin korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych

w ZPO w Koninie

 

§ 1 Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa:

   a)    zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych,

   b)    tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

   c)    postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych,

2. Rodzice uczniów zostają zaznajomieniu z treścią regulaminu podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w roku szkolnym.

3. Wypożyczanie podręcznika do domu i jego zwrot są odnotowywane przez bibliotekarza.

4. Zwrot wypożyczonych podręczników bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie użytkowników.

§ 2 Udostępnianie podręczników

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe stanowią własność Szkoły.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.
3. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2017/2018 lub później.
4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do 7 września.
5. Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji.
6. Termin zwrotu podręcznika mija 25 czerwca.
7. W uzasadnionych okolicznościach Szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu wskazanego w ust. 6.
8. Zwrot podręcznika skutkuje uzyskaniem wpisu na karcie obiegowej świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteka szkolną.

§ 3 Procedura wypożyczenia podręcznika

1. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy pobiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów w swojej klasie.
2. Przekazując podręczniki i materiały edukacyjne uczniom, wychowawca ma obowiązek odebrania podpisanego przez rodzica oświadczenia o treści „oświadczam, że znane są mi zasady korzystania przez uczniów z podręczników/materiałów edukacyjnych wypożyczonych przez szkołę. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez ……………………………………………………..( imię i nazwisko ucznia) z podręcznika/materiału edukacyjnego”.
3. Wychowawca informuje rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić wychowawcy.

§4 Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne

1. W przypadku gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w Szkole, jest zobowiązany zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
2. Uczeń jest zobowiązany zwrócić szkole podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika, sklejania kartek, przecinanie itd. oraz innych czynności, które mogą powodować uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika.
5. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślnie lub nieumyślnie spowodowanie innej wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie.

§ 5 Zakres odpowiedzialności

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie wskazanym w § 1 ust 6. rodzic dziecka jest zobowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika.
2. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa dyrektor Szkoły.

§ 6

1. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor Szkoły.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.


 

mgr Alicja Kowalczyk 

Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio