Banery2
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Odblaskowa szkoła

 SPRAWOZDANIE Z KONKURSU

„ODBLASKOWA SZKOŁA – IX EDYCJA”
 
We wrześniu 2018r. Zespół Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej przystąpił do udziału w konkursie ,,Odblaskowa szkoła”, organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. W załączeniu: regulamin konkursu i plakat informacyjny.
Osoby odpowiedzialne za realizację konkursu w naszej szkole to: Agnieszka Trojak, Agata Cichórz.
W miesiącach wrzesień i październik w naszej szkole aktywnie realizowano założenia akcji. Poniżej szczegółowe sprawozdanie z podjętych inicjatyw (wg załącznika nr2 do Regulaminu Konkursu ,,Odblaskowa szkoła”).
Ocena spełnionych kryteriów głównych
 
Ocena spełnionych kryteriów głównych ilość uczniów wyposażonych w odblaski / ogólna ilość uczniów Ile procent uczniów zostało wyposażonych w odblask Liczba punktów zgodna z punktacją regulaminową
Ile procent uczniów zostało wyposażonych w kamizelki odblaskowe, w stosunku do ogólnej liczby uczniów uczęszczającej do danej szkoły podstawowej 104 
35% Ile procent uczniów zostało wyposażonych w elementy odblaskowe inne niż kamizelki odblaskowe, w stosunku do ogólnej liczby uczniów uczęszczającej do danej szkoły podstawowej
Klasy I-III SP 69 uczniów 23%.
 
Ocena spełnionych kryteriów dodatkowych
 
Lp. Opis kryterium dodatkowych Sposób naliczania punktów konkursowych Liczba punktów zgodna z punktacją regulaminową
1. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego  konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym
TAK
2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
TAK
3. Lokalna promocja idei konkursu „Odblaskowa Szkoła” Udokumentowane publikacje:
-strona internetowa szkoły;
-na gazetkach ściennych: 3
Udokumentowane publikacje w mediach lokalnych:
• w prasie –Gorczański Biuletyn Informacyjny ,,Zgoda” Urzędu Gminy w Niedźwiedziu nr 115
4. Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów danej szkoły podstawowej.
TAK
5. Strażnik szkolny pomagający dzieciom w przekraczaniu jezdni na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły NIE – nie ma strażnika pomagającego uczniom na drodze, nie szkoła decyduje o jego zatrudnieniu
6. Szata graficzna nadesłanego sprawozdania
7. Opinia Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego właściwej miejscowo Komendy Powiatowej / Miejskiej Policji oceniająca zakres i poziom podejmowanych inicjatyw.
 
I. Kryteria główne
 
1. Wyposażenie uczniów w kamizelki odblaskowe
Przedszkole i uczniowie klas I naszej szkoły zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe. Są one przechowywane w szatni kl. I  i podczas każdego wyjścia na spacer lub wycieczkę są zakładane przez uczniów naszej szkoły w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Zakładanie kamizelek i sposób ich noszenia nadzoruje nauczyciel będący opiekunem grupy.
 
Uczniowie klasy I SP
 
2. Wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe inne niż kamizelki odblaskowe.
Uczniowie klas I-III SP otrzymali odblaskowe elementy, które mogą nosić na  rękach lub przyczepić do plecaków oraz kurtek.
 
Dzieci z odblaskami
 
II. Kryteria dodatkowe
1. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W czasie trwania akcji został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”. Uczniowie za pomocą różnych technik plastycznych w swoich pracach starali się ukazać czemu służą odblaski i jak ważne jest ich noszenie. Zgłoszone zostały 45prac, z których utworzono wystawę. Prace konkursowe zostały  wyeksponowane na szkolnym korytarzu, gdzie każdy uczeń oraz goście naszej szkoły mogli je podziwiać.
 
Zwycięzcy konkursu plastyczny pt. „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” klasy I-III 
I miejsce – Jan Woźniak I a
II miejsce – Magdalena Fudro II a
III miejsce – Dawid Łabuz III 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody wręczone przez panią Dyrektor w obecności wszystkich uczniów i pracowników szkoły oraz rodziców zebranych na uroczystości Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
 
Wystawa prac konkursowych na szkolnym korytarzu
 
2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 
     Dnia  O8.10. 2018r.w szkole  odbyło się spotkanie uczniów oraz dzieci w wieku przedszkolnym z policją na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedstawiciele policji przypominali uczniom i przedszkolakom o rozsądnym zachowaniu się podczas przekraczania jezdni i poruszania się po drogach. Zapoznali z niebezpieczeństwami dnia codziennego związanymi z ruchem drogowym. Podczas spotkania omówiono również zasady bezpiecznej zabawy dzieci oraz sposoby zapobiegania wypadkom drogowym. Wyjaśnili podstawowe przepisy obowiązujące uczestników ruchu drogowego, podali wiele praktycznych wskazówek dotyczących jazdy na rowerze czy przekraczania ulicy.  
 
      Dnia 05.10.2018r.  nasza szkoła gościła strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Niedźwiedzia. Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej oraz przedszkolaki uczestniczyli w pogadance. W trakcie spotkania strażacy przybliżyli dzieciom, na czym polega praca strażaka i przekazali cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy, wypadku, czy pożaru. Dzieci utrwaliły numery alarmowe 998 i 112 i dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną. Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów. Straż pożarna pomaga ludziom podczas wypadków samochodowych i powodzi oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom i ich bezpieczeństwu. Interwencje te są bardzo niebezpieczne i wymagają niecodziennej odwagi. Nasi goście zaprezentowali umundurowanie i ekwipunek strażaków. Dzieci i panie nauczycielki mogły przymierzyć specjalistyczny i jakże ciężki strój, w którym strażacy gaszą pożary. Dzięki spotkaniu z wyjątkowymi gośćmi uczniowie utrwalili sobie wiadomości na temat bezpiecznych zachowań i zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu oraz zasady udzielenia pierwszej pomocy, w ramach których poznali m.in. podstawowe zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
 
3. Lekcje wychowawcze 
     Podczas trwania akcji nauczyciele na lekcjach wychowawczych omawiali z uczniami zasady dotyczące ich bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, uświadamiając również cele oraz konieczność noszenia odblasków. Każda klasa wykonała plakat promujący noszenie odblasków. Plakaty pojawiły się na korytarzach szkoły.
 
4. Zajęcia rozwijające.
     W ramach dodatkowych zajęć rozwijających dzieci mogły oglądać na laptopach filmy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Swoją wiedzę sprawdzały i utrwalały za pomocą  różnych gier edukacyjnych dotyczących zasad ruchu drogowego.
 
3. Lokalna promocja idei konkursu „Odblaskowa Szkoła”.
     Nasi uczniowie w ramach akcji wykonali również gazetki promujące ideę noszenia odblasków oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Łącznie wykonano 3 gazetek.
Gazetki prezentowały zasady, którymi zawsze powinien kierować się pieszy, m.in..: • przechodzenie przez jezdnię na wyznaczonych przejściach dla pieszych, w przypadku braku takich miejsc, przechodzenie przez jezdnię w miejscach dozwolonych (nie na wzniesieniach i zakrętach) o dobrej widoczności,  w przypadku braku chodnika lub drogi dla pieszych, przemieszczanie się poboczem, a w razie jego braku jezdnią, ale tylko lewą stroną drogi, dokładne sprawdzenie, czy z żadnej ze stron nie nadjeżdża samochód, noszenie elementów odblaskowych, szczególnie o zmroku i wieczorem, Pamiętanie, że jeśli na sygnalizatorze świetlnym „miga zielone światło” należy poczekać, gdyż wkrótce zapali się światło czerwone. 
 
Lokalna promocja idei konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Udokumentowane publikacje w mediach lokalnych (o zasięgu gminy)
 
W prasie –Gorczański Biuletyn Informacyjny ,,Zgoda” Urzędu Gminy w Niedźwiedziu nr 115 lipiec-sierpień-wrzesień.
 
      Reasumując Zespół Placówek Oświatowych im. Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie we wrześniu i październiku 2018 roku aktywnie  realizował założenia IX edycji konkursu ,,Odblaskowa Szkoła”. Mamy nadzieje, że nasze działania uświadomiły wielu osobom, jak ważne jest noszenie odblasków oraz zachęciły do tego, by z nich korzystać, bo przecież odblask to widok na życie!
 
Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio