Banery3
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Prawa i obowiązki ucznia

 

Uczeń ma prawo do:

- znajomości swoich praw,
 zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem zespołu;
wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi przejawami przemocy psychicznej bądź fizycznej, poszanowania własnej godności;
korzystania ze stałej bądź doraźnej pomocy, np. bezpłatnego nauczania, bezpłatnego dożywiania w razie trudnej sytuacji rodzinnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
- swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób;
poszanowania swojej godności;
rozwijania swoich zainteresowań zdolności i talentów;
korzystania z organizowanych przez szkołę wyjazdów do teatru, kina, na wycieczki turystyczno-krajoznawcze;
korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
uzyskiwania rzetelnych informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych, metod nauczania oraz kryteriów ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania;
sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich postępów w nauce;
wglądu w swoje prace kontrolne na zasadach ustalonych wspólnie z nauczycielem;
pomocy w przypadku trudności w nauce;
korzystania z pomieszczeń i wyposażenia szkoły podczas zajęć pozalekcyjnych pod kontrolą nauczyciela;
wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  w organizacjach działających w szkole;
posiadania i korzystania z  telefonu komórkowego na terenie zespołu
a) 
podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Aparaty powinny być wyłączone i schowane.
b) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe za zgodą  osoby nagrywanej lub fotografowanej,
c) zespół nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za zniszczony lub utracony aparat, w przypadku kradzieży należy zgłosić dyrektorowi i odpowiednim organom policji,
d) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia,
bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
jawnej i umotywowanej oceny i postępów w nauce i zachowaniu;
wypoczynku,  zabawy i udziału w życiu kulturalnym;
ochrony przed wyzyskiem, także tym ekonomicznym.

 

1.    Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.

2.    Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora Zespołu.

3.    Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.

4.    Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.

5.    Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.

6.    Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

7.    Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.

8.    Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

9.    Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10.    Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.

11.    Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

 

 

Uczeń ma obowiązek:
  zachowania się na terenie szkoły i poza nią w sposób odpowiedzialny:
   postępować zgodnie z regulaminem szkoły - dbać o honor, dobre imię i poszanowanie tradycji,
odnosić zachowania własne i cudze do znanego mu i szanowanego przezeń systemu wartości domu rodzinnego a także naszego kręgu kulturowego,
w przypadku, gdy zdarzy mu się niewłaściwie zachować potrafi przyznać się do popełnienia błędu i poddać to zachowanie krytycznej refleksji,
dbać o wygląd, higienę osobistą i zdrowie unikając zagrożeń związanych z uzależnieniami,
chętnie współpracować z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią realizując wspólne zadania.
rzetelnie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności poprzez:
a)    uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych organizowanych przez szkołę,
b)   otwarcie na otaczający go świat i korzystanie z różnych źródeł wiedzy,
c)    poszukiwanie nowych obszarów dla swej aktywności oraz sposobów rozwiązywania problemów a nawet wyzwań, które pozwoliłyby mu sprawdzić się w oczach własnych,
d)   stawianie sobie celów wymagających pomysłowości i konsekwencji w działaniu,
e)    podejmowanie właściwych decyzji.
postępować w sposób uczciwy, prawy, prawdomówny:
doceniać zaufanie w kontaktach z ludźmi i starać się na nie zasłużyć,
rozumieć złożoność zasad lojalności wobec różnych osób i grup a w przypadkach konfliktowych wybierać drogę szczerości i prawdomówności,
umiejętnie rozróżniać osoby godne i niegodne zaufania.
wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy podczas trwania zajęć edukacyjnych;
przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego:
szanować mienie szkoły i mienie wszystkich osób w niej przebywających,
ze zrozumieniem traktować różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi,
słuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron,
korzystać właściwie z dóbr kultury, środowiska przyrodniczego,
szanować tradycje, symbole narodowe i religijne własne i cudze.
nosić skromny strój na terenie szkoły oraz dbać o jego schludny wygląd;
a) podczas uroczystości szkolnych uczeń zobowiązany jest do noszenia stroju galowego – białej bluzki lub koszuli oraz granatowej lub czarnej spódnicy lub spodni.
- przynosić pisemne usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w ciągu siedmiu dni od powrotu szkoły; w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń nie spełnia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
nosić odpowiednie obuwie z podeszwą antypoślizgową.

Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio