Banery2
Znajdź na stronie:

e-Dziennik

 

Zarządzenie w sprawie organizacji nauczania zdalnego

 ZARZĄDZENIE   Nr  7/2020

DYREKTORA  ZPO w Koninie

z dnia 24 marca 2020 r.

 w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz obowiązków nauczycieli

 

 Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN   z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie  szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

 

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

   Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych, w tym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do wprowadzenia zmian w programach nauczania w oparciu o które, w roku szkolnym 2019/2020 prowadzona jest edukacja.  Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić w formie tabelarycznej, jak w załączniki 1 do zarządzenia. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Opracowanie obejmować ma 2 najbliższe tygodnie szkolne, licząc od dnia 25 marca 2020 r. Termin realizacji: 24 marca 2020 r. Opracowania należy przesyłać na adres: zposmreczynska@wp.pl. Zalecam konsultacje w zespołach przedmiotowych, z zachowaniem drogi elektronicznej.

 § 2.

 Polecam wychowawcom poszczególnych klas przekazanie poprzez e-dziennik każdemu rodzicowi i uczniowi komunikatów, które stanowią załącznik 2a i 2b do zarządzenia.

§ 3.

 Nauczanie zdalne odbywa się według planu lekcji zamieszczonego na e-dzienniku; Librus Synergia. W celu realizacji nauczania zdalnego wykorzystane będą dotychczasowe rozwiązania nauczania: e-dziennik, mail klasowy, portale społecznościowe:  Messenger, whatsApp i inne stosowane przez nauczycieli formy kontaktów internetowych. Wszelkie komunikaty i zarządzenia Dyrektora szkoły są przekazywane nauczycielom poprzez wiadomości zamieszczane na e-dzienniku lub wysyłane drogą mailową.

 § 4.

   W celu ułatwienia korespondencji z uczniami oraz pomocy nauczycielom polecam nauczycielom świetlicy włączenie się do obsługi zdalnego nauczania, opracowania nowego harmonogramu pracy świetlicy, czyli dostępności nauczyciela dla uczniów z podaniem kontaktu. Nauczyciele świetlicy pracują w wymiarze 15 godzin tygodniowo p. Bartłomiej Palac, 1 godzina tygodniowo p. Agnieszka Trojak i 1 godzina tygodniowo p. Aleksandra Potaczek.

Ponadto nauczyciel świetlicy p. Bartłomiej Palac w ramach zajęć świetlicowych realizuje zajęcia z przedmiotu; edukacja dla bezpieczeństwa za nieobecną Jolantę Smaciarz w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

W ramach godzin świetlicy nauczyciele będą realizować ewentualne zastępstwa.

Nauczyciele świetlicy zobowiązani są do zamieszczania na stronie szkoły: konina.niedzwiedz.pl w zakładce świetlica szkolna ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest również do pomocy w odrabianiu zadań domowych w ramach zdalnego nauczania. Nauczyciel świetlicy realizuje dzienne tematy zgodnie z nowym planem świetlicy zapisując tematy w dzienniku świetlicy.  

 § 5

Godziny pracy pedagoga szkolnego p. Ewy Karpierz - Aleksandrowicz realizowane są w formie konsultacji i porad uczniom, rodzicom i nauczycielom w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od godziny 9.00- 13.30. Pedagog w godzinach pracy współpracuje również z nauczycielami nauczania indywidualnego i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, koordynuje zajęcia z pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz zamieszcza materiały w wiadomościach na e-dzienniku. Pedagog również realizuje ewentualne zastępstwa, pomaga przy tworzeniu dokumentacji szkoły, koordynuje logowanie na platformie e-podręczniki.

 § 6.

   Nauczyciel biblioteki codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny: 12.00-15.00, pod numerem telefonu: 886455170 będzie pełnić dyżur, świadcząc pomoc uczniom i rodzicom z zakresu obsługi programów edukacyjnych; platformy e-podręczniki,   e-dziennik.

§ 7.

  Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do udziału w samokształceniu w zakresie zdalnego nauczania.

 § 8.

 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 24 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną. 

 

 

Dyrektor Elżbieta Kurek

 

                                                                                                        

 

 

 


 

 

 

 


 

 

Banery

 

 

  

  

 
 

  

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies.


CMS Tractable by Marketing Studio